NaturaTerras uppdrag

  • Insamling av medel för att köpa tillbaka mark och fastigheter till Naturen
  • Mottagande av mark och fastigheter i form av gåvor och överlåtelse.
  • Finansiering av utbildningsverksamhet, hållbar ”business” och uppbyggande av ekobyar på stiftelsens mark och fastigheter.

Värdegrund

All verksamhet som bedrivs inom stiftelsen och på dess ägor, utgår från naturens egen ordning och vilar på en värdegrund baserad på naturligt vetande och erfarenhetsbaserad kunskap.

Enligt denna ordning har allting i naturen ett verkligt värde. Värdet bestäms av vilken verklighetsnivå (materia, medvetande eller människa), värdet i fråga gäller.

All verklighet är i grunden naturens svar på en inneboende kreativ kraft hos naturen själv, en dynamisk spänning mellan dess möjligheter och nödvändigheter.

Den logiska lagen. (Materiens värde):

§1a. Mesta möjliga vård av materia.
§1b. Minsta möjliga energislöseri.
På materiens verklighetsnivå visar sig den kreativa kraften som en dynamik mellan energi (möjlighet) och entropi (nödvändighet), som precis just materia. Materia är naturens eget sätt att spara energi.

Den ekobiotiska lagen. (Medvetandets värde):

§2a. Mesta möjliga mångfald av livsformer.
§2b. Minsta möjliga påverkan på den biologiska balansen.
På medvetandets verklighetsnivå visar sig den kreativa kraften som en dynamik mellan liv (möjlighet) och död (nödvändighet), som precis just medvetande. Medvetande är naturens eget sätt att upprätthålla liv.

Den filosofiska lagen. (Människans värde):

§3a. Mesta möjliga individuella frihet.
§3b. Minsta möjliga universella orättvisa.
På människans verklighetsnivå visar sig den kreativa kraften som en dynamik mellan universalitet (möjlighet) och individualitet (nödvändighet), som precis just människa. Människan är naturens eget sätt att skapa en kärleksfull värld.

Organisationsordning

I likhet med värdegrunden utgår denna organisation från naturens egen ordning, som baseras på naturens tre grundresurser: Kraft, kunskap och naturtillgång. Men då naturtillgången, på grund av ”moderna” ägandestrukturer, i stort sett blivit otillgänglig för kraften och kunskapen, har naturtillgången ersatts av en kapitaltillgång. De tre grundläggande resurserna som Stiftelsen organiserar sig kring är därför: Kraft, Kunskap och Kapital.

Kraft och Kunskap

Med Kraft menar vi här främst viljekraft och dess förmåga att förena sig med övriga krafter: naturkraft och livskraft, som i sin tur kan samarbeta med kunskap och kapital. Med Kunskap menas en holistisk kunskap, där de grundläggande kunskapsområdena; logik, ekobiotik (ekologi) och filosofi, förenas i en kreativ kunskapsprocess.

Beslutsordning

Det finns tre sätt att få beslutsrätt i NaturaTerra:

  • Ledningsgrupp/Styrelse (kunskap) Gruppen är baserad på ett samarbete mellan alla grundläggande kunskapsområden, och är öppen för alla som vill medverka i organisationens kunskapsfrågor. Förutom ett aktivt deltagande, krävs ett konsensusbeslut från de redan engagerade, för att kunna ingå i gruppen.
  • Ansvarsgrupper (kraft) Alla beslut inom organisationen, vad gäller verksamheten, tas i ansvarsgrupperna. I varje grupp finns minst en representant från ledningsgruppen. Endast när ett konsensus inte går att nå, flyttas beslutsrätten över till ledningsgruppen. Om så önskas går beslutsprocessen via en rådgivande värdegrundsgrupp, som är öppen för alla som har intresse i värdegrundsfrågor.
  • Kapital Det tredje sättet att erhålla beslutsrätt i NaturaTerra är via kapitalet. Det är naturligtvis upp till givaren av kapitalet att bestämma vilka villkor som gäller. Är det en gåva eller ett lån, vill givaren öronmärka kapitalet, eller engagerat följa investeringen genom hela beslutsprocessen genom att ingå i en ansvarsgrupp. Mycket är möjligt. De finns endast två faktorer som begränsar givarens beslutsrätt: Alla beslut vad det gäller själva verksamheten tas i ansvarsgrupperna och Kapitalgivarens förslag måste förankras i ledningsgruppen/styrelsen.

Egen Valuta

Organisationen använder en egen valuta, som kallas Fairys. Bidrar du till skapandet av NaturaTerra genom att skänka pengar till projektet, kan du få motsvarande summa i Fairys. Då kan du fortfarande öronmärka din gåva till det projekt inom NaturaTerra som du vill stödja, men förlorar beslutsrätten över gåvan, såvida du inte medverkar i en ansvarsgrupp eller i ledningsgruppen.